Reklamační řád

1) Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu. 

2) Jestliže se během záruční lhůty vyskytne na výrobku záruční vada zejména způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Spotřebitel má také právo na odstoupení od smlouvy v případech, které stanoví zákon. Reklamovaný výrobek nebo jeho reklamovaná část musí být kompletní nejlépe v původním obalu, případně jinak vhodně zabalen. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, násilným zacházením, běžným opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od -20°C až 45°C, pokud je tak blíže uvedeno v příslušné dokumentaci výrobku. 

3) Při převzetí zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat a prohlédnout dodávané zboží, s důrazem na části náchylné k poškození. V případě zjištění poškození je nutné sepsat reklamační protokol v přítomnosti dopravce. Reklamaci nelze uplatnit na vady způsobené nevhodným zacházením v průběhu montáže nebo mechanickým poškozením při rozbalování. Prodávající taktéž neodpovídá za vady způsobené kupujícím v průběhu přenášení zboží.

4) V nábytkářském průmyslu existuje tolerance výměrů. U čalouněného nábytku činí cca 8 cm, u nečalouněného nábytku cca 2-3 cm. Odlišnost barevného barevného odstínu není předmětem reklamace. Každá výrobní šarže může mít lehce jiný odstín. Je třeba brát na vědomí, že barvy uvedené v našich nabídkách se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení PC monitoru popřípadě jiného zobrazovacího zařízení. Veškeré fotografie v nabídkách jsou ilustrativní. 

5) U rozkládacího sedacího nábytku je funkce spaní považována za funkci pouze dočasnou. Veškerý nábytek z ekokůže čistěte pouze vlhkým hadříkem nebo houbičkou. K čištění nelze použít prací prostředky, ani jiné chemikálie, které mohou způsobit na povrchu čalounického materiálu trhliny nebo otěr. Opotřebení tkanin a čalounických materiálu patří k normálním jevům opotřebení nábytku s nevztahuje se na ně záruka. Koupelnový a kuchyňský nábytek není voděodolný, je u něj uvedená v některých případech pouze zvýšená odolnost proti vlhkosti. Reklamace koupelnového a kuchyňského nábytku z důvodu nabobtnání nebude uznána.

6) Klientům, kteří nejsou spotřebitelé neposkytujeme záruční dobu. Lze si jí přikoupit za 100 Kč bez DPH za každý započatý měsíc. Začátek záruční doby počíná běžet dnem převzetí. Záruční dobu je možné sjednat během objednávky nebo do dne odeslání zboží.

7) Při zjištění závady na dodaném zboží, je kupující povinen informovat prodávajícího o těchto závadách prostřednictvím e-mailu písemnou formou. Do zprávy taktéž prosím připojte (zvýrazněné je povinné):

-název reklamovaného zboží 
-fotodokumentaci 
-konkrétní popis závady  
-reklamovaná část nebo reklamovaný výrobek
-kopii dokladu o koupi (faktura), nebo jiný doklad potvrzující koupi
-doporučujeme též přiložit záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi - stačí kopie)
-adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)

Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti bude reklamace s největší pravděpodobností vyřízena jejím zamítnutím, pokud kupující dodatečně nebude schopen napravit potřebné informace a doklady, které umožní reklamaci úspěšně vyřídit. 

8) Používáním poškozeného nábytku mohou vzniknout další vady, na které nebude brán zřetel. Poškozené části nábytku nepoužívejte ani nemontujte. Reklamované zboží je nutné dopravit k nám na níže uvedenou adresu. Opravený výrobek je možné vyzvednout po výzvě na adrese provozovny. Opravené zboží je skladováno bezplatně po dobu 30 dnů od výzvy k vyzvednutí. Po uplynutí bezplatné lhůty k vyzvednutí, je započatá 30 denní lhůta, po kterou je účtován denní poplatek za uskladnění, který činí 1% z kupní ceny zboží. Zboží nevyzvednuté do 60 dnů od výzvy k vyzvednutí bude prodávajícím prodáno.

9) Kupující je povinen vydat poškozené zboží za účelem opravy. Způsob vyřízení reklamace určuje dodavatel. Je-li vada, která je předmětem reklamace, dle hodnocení dodavatele, odstranitelná, bude opravená na místě. V ostatních případech se oprava koná u dodavatele. Čalouněný nábytek musí být čistý, nemůže zanechávat stopy špíny, chlupů, srsti apod.

10) Dodavatel není povinen poskytnout, po dobu opravy, kupujícímu náhradní nábytek a v případě, že nábytek nebude odpovídat podmínkám v bodu 9. může odmítnout tuto část převzít k opravě. Kupující ztrácí nárok na opravu zboží v záruce v případě, pokud zamítne sjednanou návštěvu technika.

11) Dodavatel se zavazuje provést vyřízení reklamace (záruční opravy) nejpozději do 30-ti dnů ode dne převzetí uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží.  


Reklamaci, reklamované díly nebo zboží zasílejte na adresu:

Jiří Rolník 
Olbramovická 710/12
142 00  Praha 12

Informace k reklamaci zasílejte vždy na e-mail: reklamace@peckanabytek.cz (do předmětu uvádějte číslo objednávky nebo faktury). 


Tel. na reklamační oddělení:  +420 234688366 - pouze pro všeobecné informace.